کلمات کلیدی

نقد سیاسی

سراب سیاست

محمدرضا امینی

۷,۵۰۰ تومان

برشی از کتاب: اما اشغال سفارت امریکا به ‏دست دانشجویان پیرو خط ‏امام ـ که درحقیقت از رادیکال‏ترین نیروهای چپ اسلامی بودند و بیش ترین انتقاد و خرده ‏گیری و اعتراض را به عملکرد هشت‏ ماهه دولت موقت انقلاب داشتندـ فضای سیاسی ایران را به ‏سرعت دگرگون ساخت. چپ اسلامی که تا پیش از انقلاب همواره در برابر چپ مارکسیستی حالتی تدافعی داشت، در این زمان، در یک جایگاه برتر و موضعی کاملاً مترقی و تهاجمی قرار گرفته بود. اگر چپ مارکسیستی شعار ضدیت و مبارزه با امپریالیسم را ‏می‏ داد، چپ اسلامی توانسته بود با اشغال سفارت امریکا به این شعار جامه عمل بپوشاند. ازقضا، به سبب سیطره چپ‏ های مارکسیستی بر فضای انقلابی، در جریان تسخیر روز ۱۳ آبان نیز اذهان عمومی ناخودآگاه به سمت آنها تمایل یافت. اما با ورود یک روحانی به میان دانشجویان، شبهه مارکسیستی‏ بودن این حرکت می ‏توانست برطرف شود، و شاید هم نه. ***** محمدرضا امینی، پژوهشگر تاریخ معاصر است. ***** کتاب «سراب سیاست» در نقد اندیشه و عملکرد حجت الاسلام سید محمد موسوی خوئینی ها، و بر پایه مطالب کاملاً مستند نگاشته شده و نویسنده کوشیده است از مطالب بی سند و نامطمئن استفاده نکند. بسیاری از اسناد به کار رفته در این نوشته، از میان منابعی برگزیده شده که از نظر فکری به خوئینی ها و جریان نزدیک به او منتسب است.

نظریه ی فتنه

روح الله حسینیان

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان