کلمات کلیدی

نقد اثر

راز شهرت صادق هدایت

محمدرضا سرشار

۵,۰۰۰ تومان

«محمدرضا سرشار» درباره این کتاب می گوید: «در کتاب راز شهرت صادق هدایت سعی شده بر اساس گفته های دوستان و طرفداران صادق هدایت و طیف روشنفکری، نکته های مغفولی از نحوه به شهرت رسیدن صادق هدایت و افرادی مانند او بیان شود.» سرشار که مطالب این کتاب را از دیدگاه خود جمع بندی کرده است، در باره موضع گیری خود در کتاب اخیر نسبت به صادق هدایت گفت:« بیشتر مطالب این کتاب بیان اظهارنظرهای اطرافیان صادق هدایت است و موضع گیری من به عنوان مولف در کتاب بسیار اندک و حداقل است و بیشتر نقش را جمع بندی مجموع مطالب دارد.» عنوان فصلهای این کتاب از این قرارند: پیشگفتار، مقدمه، شهرت مشکوک، ساز و کار چهره سازی در دنیای امروز، چرا صادق هدایت؟، دورانهای سه گانه اندیشه ای صادق هدایت، علل و موجبات توجه ویژه غربیان به صادق هدایت، عوامل بیرونی به شهرت رساننده هدایت، ختام کلام.

حقیقت «بوف کور»

محمدرضا سرشار

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان