کلمات کلیدی

مردم نگاری

جامعه و فرهنگ تايلند

امیرسعید الهی

۳,۰۰۰ تومان

تایلند را سرزمین هزار معبد نامیده‌اند. کتاب جامعه و فرهنگ تایلند می‌تواند مخاطبان را با سابقه‌ روابط فرهنگی و سیاسی ایران و تایلند، وضعیت فرهنگ، دین و مذهب در کشور تایلند، شناخت جامعه، نظام اجتماعی و سیاسی تایلند، آداب و رسوم، اساطیر و افسانه‌ها، موزه‌ها، زبان ادبیات، هنر و صنایع دستی تایلندی‌ها آشنا کند ...

یونان تصویر کلی، آرمانها و فعالیتها

سیدمحمدرضا دربندی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان