کلمات کلیدی

خانواده

مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده

باقر ساروخانی

۳,۱۰۰ تومان

کتاب حاضر حاصل نزدیک به بیست و پنج سال آموزش و پژوهش باقر ساروخانی درباره جامعه شناسی خانواده در ایران است. متنی است علمی مناسب دانشجویان و نیز متنی ساده و همه فهم مناسب هر علاقه مند به حوزه جامعه-شناسی خانواده. کتاب با مفهوم ازدواج و تطوّر آن در طول تاریخ آغاز می شود. در فصل دوم به همسان همسری به عنوان قاعده ای جهانی برای همسرگزینی پرداخته شده است. انواع صُوَر ازدواج مبحث فصل سوم کتاب است. در فصل چهارم موضوع گزینش همسر و علایق فردی و حدّ والدین مطرح شده است. ازدواج در ایران امروز در فصل پنجم تحلیل شده است. فصل ششم دربارة خانواده و انواع آن و نظریه های مربوط به آن است. فصل هفتم درباره حیات خانواده و عوامل مؤثر بر آن (اشتغال زن و خانواده) بحث و بررسی کرده است. و فصل هشتم به انواع خویشاوندی از حیث جامعه شناختی پرداخته است. کتاب ضمیمه ای دارد دربارة کاربرد جامعه شناسی خانواده در گروه های ویژه (عشایر ایران).

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

زندگی موفق

عباس رحیمی

قیمت ای پاب۳,۴۰۰ تومان

خانواده موفق

عباس رحیمی

قیمت ای پاب۳,۱۵۰ تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

زن آنگونه که باید باشد

اصغر طاهرزاده

قیمت ای پاب رایگان

عروسی مهر و ماه

غلامرضا حیدری ابهری

قیمت ای پاب۹۰۰ تومان

حقوق خانوادگی زن

ابراهیم حسینی

قیمت ای پاب۲,۷۰۰ تومان

شخصیت و حقوق زن

ابراهیم حسینی

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

حقوق اقلیت ها، حقوق زن، کودک و چند...

محمد رئیس زاده

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان