کلمات کلیدی

جریان شناسی سیاسی

نقش انگلیس در فتنه هزار و سیصد و...

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۴,۵۰۰ تومان

برشی از کتاب: آغاز مناسبات دیپلماتیک ایران و انگلیس به‏ عهد صفویان برمی‏ گردد. انگلیسی ‏ها از همان زمان سعی در تحکیم نفوذ و موقعیت خود در ایران داشتند. دولت انگلیس به‏ دنبال خروج پرتغالی ‏ها و هلندی ‏ها از خلیج فارس، قدرت بلامعارض در این منطقه بود. در این میان، ضعف و عدم کفایت برخی دولتمردان ایرانی در عصر قاجار و وابستگی پهلوی اول و دوم به انگلیس، باعث شده بود تا زمینه و بستر لازم جهت دخالت ‏های رسمی و غیررسمی بریتانیا در ایران فراهم آید. ***** مرکز اسناد انقلاب اسلامی مؤسسه ای است پژوهشی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران و به منظور جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به نهضت حضرت امام خمینی (ره). ***** کتاب، به تاریخچه ی رابطه ی انگلستان با ایران و کشورهای نظیر پرداخته و به نقش سیاست خارجی آن کشور در ایجاد فتنه در بعضی کشورهای منطقه توجه کرده است.