کلمات کلیدی

آموزشی

اصول تعلیم و تربیت کودک

فاطمه بیدی

۲,۵۰۰ تومان

از مقدمه کتاب: دنیای امروز بر اساس تحقیقات و بررسی‌های صاحب نظران به جایی رسیده است که نیکو درمی‌یابد که اگر خانواده سالم و استوار باشد بسیاری از مسائل مربوط به حیات اجتماعی سروسامان می‌یابد و اگر خانواده را که خشت بنای اولیه اجتماعی است از عوامل لغزش دور سازیم جامعه تا حدود زیادی سرو سامان پیدا خواهد کرد. و از طرفی بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و می‌خواهد ببیند اسلام برای نجات انسان از بدبختی‌‏ها و بیچارگی‌های موجود چه تزی را ارائه میدهد. ما دیدگاه اسلامی را در زمینه خانواده عرضه می‌کنیم بدان اطمیـنان که او ما را آفـریده و به خیر و مصـالح و به سـعادت و شقاوت ما آگاه است. از اهّم وظایف خانواده مسأله تربیت صحیح فرزندان می‌باشد.

تجارت موفق (آداب و روش‌های تجارت...

مهدی صباغی

قیمت ای پاب۱,۲۵۰ تومان