پدید آورنده

کتاب های این نویسنده
موسیقی و عروسان دشت

جبران خلیل جبران

۲,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: «شب های‌ بلند زمستان‌، یوحنا آنقدر بیدار می ماند که‌ پدرش‌ بخوابد، سپس‌ صندوقچه ی‌ چوبی‌ را می گشود و کتاب‌ عهد جدید را بیرون‌ می آورد و در نور چراغ‌ کم سویی‌، شروع‌ به‌ خواندن‌ آن‌ می کرد. گاهی‌ با احتیاط‌، پدرش‌ را که‌ خوابیده‌ بود می نگریست‌، زیرا پدر، او را از خواندن‌ کتاب‌ مقدس‌ منع‌ کرده‌ بود، چرا که‌ به‌ گفته ی‌ کاهنان‌، ساده دلان‌ نباید از عمق‌ تعالیم‌ مسیح‌ آگاه‌ شوند و اگر چنین‌ کنند، از بخشش های‌ کلیسا محروم‌ خواهند ماند! یوحنا جوانی‌ خود را این‌ چنین‌ در میان‌ دشت های‌ آکنده‌ از شگفتی‌ و پاکی‌ و در کنار کتاب‌ سراسر نور و روحانیت‌ مسیح‌ گذراند. او اغلب‌ خاموش‌ بود. در سخنان‌ پدر و مادرش‌ می اندیشید و کلامی‌ بر زبان‌ نمی آورد. با جوانان‌ هم‌ سن‌ و سال‌ خود همنشین‌ می شد، اما ساکت‌ بود و به‌ دوردست ها، آن‌ جا که‌ افق‌ با آبی‌ آسمان‌ درمی آمیخت‌، چشم‌ می دوخت‌. هرگاه‌ که‌ به‌ کلیسا می رفت‌، اندوهگین‌ باز می گشت‌ زیرا آن‌ چه‌ که‌ بر فراز منبرها می شنید، با آن‌ چه‌ در انجیل‌ خوانده‌ بود، تفاوت‌ داشت‌ و حال‌ و روز پیران‌ دین‌ به‌ زیر سایه ی‌ مهتر آن‌ قوم‌، با آن‌ زندگی‌ زیبایی‌ که‌ مسیح‌ ناصری‌ به‌ تصویر کشیده‌ بود، فاصله ی‌ بسیار داشت‌.» ***** جبران خلیل جبران (۶ ژانویه ۱۸۸۳ - ۱۰ آوریل ۱۹۳۱ ٬ زاده بشرّی لبنان ) نویسنده شهیر و عارف لبنانی - آمریکایی و خالق آثاری چون « پیامبر » و « بال های شکسته » است. آثار وی در ایران و بسیاری کشورهای دیگر بسیار شناخته شده بوده و با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از مرگ وی همچنان محبوبیت خود را در سراسر جهان حفظ کرده است. ***** کتاب موسیقی و عروسان دشت از دو بخش مجزا تشکیل شده است. موسیقی‏ (۱۹۰۵ م‏)، نخستین‏ کتاب‏ جبران است که‏ در اصل‏ مقاله‏ ای‏ بوده‏ و در آن‏ از موسیقی‏ ایرانی‏ و دستگاه‏ های‏ نهاوند، اصفهان و ... نیز سخن‏ رفته‏ است‏. عروسان دشت مجموعه ی سه‌ داستان‌ است‌ با عنوان های: خاکستر نسل‌ ها و شراره ی جاویدان‌. ، ارتای بانی و یوحنای مجنون‌.. قهرمان‌ داستان‌ اول‌، کاهنی افسانه‌ ای است‌ که‌ معشوقه‌ اش‌ از دنیا رفته‌ و او سرگردان‌ و پریشان‌ و آواره‌ شده‌ است‌، اما عشق‌ او چون‌ شراره‌ ای به‌ زیر خاکستر نسل‌ ها باقی می ماند و در دل‌ زن‌ و مردی روستایی جوانه‌ می زند تا از لذت‌ عشق‌ جاودان‌ بهره‌ مند شوند. داستان‌ دوم‌، حکایت‌ تأسف‌ بار دختر یتیمی است‌ که‌ مورد تجاوز قرار گرفته‌ و باردار شده‌ است‌ و خانواده‌ اش‌ او را طرد کرده‌ اند. او چاره‌ ای نمی یابد جز این‌ که‌ برای سرپرستی کودک‌ خویش‌، به‌ خودفروشی روی آورد. روزگار بر او تنگ‌ آمده‌ و همه ی امیدهای زندگانی را از او سلب‌ می کند. در این‌ حال‌، نویسنده‌ او را می یابد و اینگونه‌ او را دلداری می دهد که‌: خوشحال‌ باش‌ که‌ گلی پایمال‌ شده‌ هستی و نه‌ گامی لگدکننده.. داستان‌ سوم‌، حکایت‌ چوپانی است‌ که‌ سرگرم‌ خواندن‌ عهد جدید شده‌ و از رمه ی خویش‌ غافل‌ می گردد. گوسفندانش‌ از علف های صومعه‌ می خورند و راهبان‌ از او به‌ خشم‌ آمده‌ و وی را مورد ستم‌ قرار می دهند.

بالهای شکسته

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۱,۵۰۰ تومان

اشک و لبخند

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

دیوانه و پیشتاز

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

خدایان زمین و سرگشته

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

حمام روح

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان