جوزف کنراد

کتاب های بسته پیشنهادی
جوانی

جوزف کنراد

۱,۷۰۰ تومان

مارلو ـ فكر مي كنم دستكم خودش نامش را اينطور تلفظ مي كرد ـ ماجراي يكي از سفرهاي دريايي اش را برايمان تعريف كرد. او داستانش را اين گونه شروع كرد: «بـله، مـن آبهاي شـرقي را زياد نديده ام، ولي اولين سفر دريايي ام به آنجا را خوب به ياد مي آورم. شما هم مي دانيد سفرهايي هستند كه گويي براي به تصوير كشيدن زندگي شروع مي شوند؛ سفرهايي كه شايد مظهر زندگي اند. مي جنگي، كار مي كني، عرق مي ريزي، تا پاي مرگ پيش مي روي ـ حتي گاهي اوقات مي ميري ـ و تلاش مي كني كاري را به انجام برساني، ولي نمي تواني. الـبتـه اين تقصير تو نيست. فقط نمي تواني كاري بكني؛ نه بزرگ و نه كوچك؛ هيچ كاري در اين دنيا. حتي نمي تواني با دوشيزه ي پيري ازدواج كني يا محموله ي ۶۰۰ تني زغال سنگ كشتي ات را به مقصد برساني.