سیدعلی موسوی گرمارودی

کتاب های بسته پیشنهادی
دگرخند

سیدعلی موسوی گرمارودی

۴,۲۵۰ تومان

درآمدی کوتاه بر طنز و هزل و هجو در تاریخ تا دوره معاصر برای تمام الفاظ مربوط به حوزه كمدی، عمدتا سه مجموعه با سه شاخه اصلی پیشنهاد شده كه به ترتیب عبارت‌اند از: طنز، هزل، و هجو. طنز، قلقلك ارواح فرهیخته و فرزانه است، هزل برای مخاطبان معمولی و هجو مانند شلاقی است كه تنها افراد دارای ضریب هوشی كم‌تر از آن بهره‌ می‌برند. نقیضه نیز اصطلاحی است برای آثاری كه برای مقابله با آثار جدی به گونه هجو، هزل یا طنز ساخته باشند. نقیضه می‌تواند هم زیرمجموعه طنز باشد و هم هزل و هم هجو، مانند نقیضه‌های طنز بسحق اطعمه، نقیضه‌های هزل خارستات قاسمی كرمانی و نقیضه‌های هجو پریشان قاآنی. كتاب حاضر پس از تعریف طنز، هزل و هجو به بازتاب آن در قرآن و روایات اختصاص یافته و آنگاه نگارنده ضمن بیان تعریفی از نقیضه نمونه آن را در شعر و نثر آورده است. سپس به نمونه‌های طنز و هزل و هجو در برخی متون و اشعار كلاسیك و معاصر، و نیز مجله‌های فكاهی اشاره كرده است.

صلیب نخل

سیدعلی موسوی گرمارودی

قیمت ای پاب۱,۵۵۰ تومان

غوطه در مهتاب

سیدعلی موسوی گرمارودی

قیمت ای پاب۴,۲۵۰ تومان