احمد دهقان

کتاب های بسته پیشنهادی
سفر به گرای ۲۷۰ درجه

احمد دهقان‌

۱,۶۰۰ تومان

این رمان تصویری بسیار زنده، ملموس و در عین حال منصفانه از جنگ به دست می دهد. شخصیت اول داستان نوجوانی است که امتحانات مدرسه را رها می کند تا برای روزهای عملیات خودش را به جبهه برساند و خواننده را به همراه خود به جبهه و زیر خمپاره و ترکش و بمباران می برد... به چاپ ۱۸ رسیدن کتاب فرصت خوبی است تا اگر کسی هنوز کتاب را نخوانده، زودتر دست به کار شود.

ناگفته های جنگ

احمد دهقان

قیمت ای پاب۳,۵۰۰ تومان

روزهای آخر

احمد دهقان

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان