نادر ابراهیمی

کتاب های بسته پیشنهادی
پدر، چرا توی خانه مانده است؟

نادر ابراهیمی

۱,۷۵۰ تومان

پدرچرا توی خانه مانده است؟» روایت جالبیست از زندگی پسر نوجوانی که در دوره قبل انقلاب زندگی می کند.در اوج زمانی که ساواک نسبت به افراد حساسیت بیشتری را نشان می دهد،پدر علی در خانه می ماند تا برخوردی با ساواکی ها نداشته باشد.اما مشکل علی از زمانی شروع می شود که همه مردها و ۳ تا از زن های محله شان توسط ساواک به زندان برده می شوند. هیچ مردی در محل نمی ماند به جز پدر علی...بعد از مدتی او فهمید که بچه های محل،او را از خودشان نمی دانند و کاری با او ندارند.این مسئله مدام ذهن او را مشغول کرده بود...تا این که متوجه علت شد.پدر او تنها مرد در محله شان بود.علت را از مادرش پرسید ولی مادرش به پاسخی کوتاه اکتفا می کردکاری ندارد، که بکند.کارخانه تعطیل است.از آن پس علی باور کرده بود که پدرهای خوب را می برند و پدرهای بد باقی می مانند..تا این که روزی «آن ها»آمدند. علی به قدری از دیدنشان خوشحال بود که نمی توان آن را وصف کرد.خودش خبر آمدنشان را به پدرش داد.جمله آخر پدرش همچون نیرویی تازه به وجودش اضافه شد:مواظب مادرت باش مرد...اما پایان داستان..پایان متفاوت داستان می تواند یکی از نکات جالب آن باشد.پایان این داستان نه بد بوده و نه خوش.نمی توان گفت که ماجرا پایان خوشی داشته چون با برده شدن پدر علی توسط ساواک ممکن است هر اتفاقی برایش بیفتد و از طرفی نمی توان گفت پایان بدی داشته چون علی به آرزویش رسیده و حالا او نیز داستانی مانند داستان دیگران دارد...

جای او خالی

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

سحرگاهان همافران اعدام میشوند

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

نیروی هوایی

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

یک عاشقانه ی آرام

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

چهل نامه ی کوتاه به همسرم

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۶,۰۰۰ تومان

بار دیگر شهری که دوست می داشتم

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

تکثیر تأسف‌انگیز پدربزرگ

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان